Poctivé tepovanie s tradíciou
0944 490 605, info@profitep.sk

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Pezu s. r. o., IČO: 50785311, Pri Strelnici 3427/6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 118299/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „www.profitep.sk“ alebo "ProfiTep") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.profitep.sk v sekciách „Služby, Tepovanie a Kontakt“. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľom sa rozumie:
osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka prostredníctvom telefónu alebo cez kontaktný email uvedený na stránke. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu poskytne objednané služby spôsobom ktorý si vopred dohodli.
Tepovanie a čistenie čalúnenia sedačiek, kobercov, matracov, stoličiek, interiérov motorových vozidiel, kože, koženého čalúnenia, poťahov nezahŕňa vysávanie, upratovanie, umývanie okien, čistenie okvapkaných plastov, umývanie podlahy, upratovanie a podobne po vykonanej službe. Vsávanie a upratovanie, umývanie okien, umývanie podlahy čistenie okvapkaných plastov a podobne je samostatná služba na objednanie. Tepovanie auta sedadla + podlaha zahŕňa tepovanie sedačiek bez opierok hláv a lakťových opierok rúk a voľne a bežne prístupnej podlahy bez demontáže sedačiek v 5.miestnom aute. SUV a VAN doplatok 6€. Tepovanie auta sedadlá, sedadlo alebo sedadiel zahŕňa tepovanie sedačiek bez opierok hláv a lakťových opierok rúk bez demontáže sedačiek v 5.miestnom aute. SUV a VAN doplatok 6€. Počet miest auta a sedadiel sa vypočítava na základe údajov v TP auta tj. koľko miestne je auto. Základné čistenie plastov je základné čistenie všetkých voľne prístupných plastových častí interiéru auta, bez akejkoľvek demontáže, špeciálnym čistiacim prostriedkom a pretieraním švédskou utierkou, nezahŕňa čistenie škár, špár, pedálov a mriežok klimatizačných prieduchov alebo dierok reproduktorov, štetkou, kartáčom, hĺbkové čistenie plastov, impregnáciu plastov, čistenie gumených rohoží alebo gumených, kožených, koženkových častí interiéru. S pravidla neobsahuje vysávanie, odstránenie hrubých nánosov špiny, potu, prachu, blata, hliny oživenie plastov prípadne ich impregnáciu a podobne jedná sa o poutieranie plastov od zbežného znečistenia a prachu.
Pri tepovaní a čistení automobilov/dodávok/návesov/ťahačov u zákazníka alebo na zákazníkom vybranom mieste mimo našej prevádzky je minimálna cena objednávky 50€ a dopravné v rámci BA 18€, mimo BA do 20km 26€, nad 20km 0,84€/km. Jednotka bm - bežný dĺžkový meter, ďalej len bm alebo bežný meter Tepovanie sedačky v akcii od 20€ zahŕňa tepovanie sedačky do rozmeru 2 bežné metre celkovej veľkosti sedačky, čo predstavuje 5 miestnu sedačku pričom štandardné miesto je 40cm. Sedačky, taburetky, alebo kreslá sa merajú od začiatku po koniec od vonkajších strán. Akciové a neakciové tepovanie obsahuje odborné tepovanie pevnej sedacej časti a pevnej opieracej časti sedačky alebo kresla, taburetky. Zadná strana sedačky 6€-bm vonkajšie bočné strany sedačky 0,6€-bm, vankúšiky, odnímateľné matrace 10cm -1,2€ a lôžko sedačky 12€. V prípade väčšieho rozmeru sedačky cena je 12€ za 1 bežný dĺžkový meter. Tepovanie sedačky alebo gauča, kresla, taburetky v cenníkovej cene je uvedená cena za jedno sedacie miesto o šírke 40cm, zahŕňa tepovanie pevnej sedacej a opieracej časti sedačky gauča alebo kresla, taburetky. Sedačky, kreslá, taburetky sa merajú od začiatku po koniec od vonkajších strán pričom sa celková veľkosť v bežných metroch prepočíta na 40centimetrové sedacie miesta. Napríklad sedačka tvaru L odmeria sa sedačka vo vonkajších rozmeroch predná a vyčnievajúca strana do priestoru od vonkajších strán od začiatku po koniec rozmer sa spočíta a rozdelí na sedacie miesta a vynásobí cenou za sedacie miesto ( predná strana 2bm vyčnievajúca strana 1,20bm = 3,2bm/40cm= 8 sedacích miest výsledná cena za tepovanie je 8x5,4=43,2€ ). Tepovanie gauča od 20€ zahŕňa tepovanie gauča tj. rovný gauč dvoj sed, troj sed do rozmeru 2bm. Pri väčšom rozmere je cena 12€-1bm. Kusovým kobercom sa rozumie koberec ktorý svojim rozmerom nie je väčší ako 4m2. Tepovanie matraca od 4€ strana je uvedená za 40cm šírky matraca. Všetky ceny sú orientačné a zahŕňajú bežné znečistenie pri väčšom alebo nadmernom znečistení pri tepovaní alebo čistení kože, tepovaní alebo čistení auta, upratovaní v akcii alebo mimo nej je účtovaný doplatok do výšky 200% z celkovej ceny, výsledná cena záleží od stavu a zložitosti čisteného, tepovaného čalúnenia, kože alebo interérov áut.
Dopravným v špičke sa rozumejú termíny v čaše od 8:00-10:46 a 13:59 - 18:01 kde sa účtuje doplatok k základnému dopravnému 9,6€. Manipulačné práce alebo prestoje účtuje sa každých začatých 10 minút. Presúvanie, sťahovanie, rozoberanie nábytku, poťahov, sedačiek auta a Prestoje, čakanie na zákazníka počas alebo po skončení prác sa účtujú za každých začatých 10 minút / zamestnanec. Nadmerné znečistenie. Nadmerným znečistením sa rozumie znečistenie, ktoré je väčšie ako znečistenie zvyčajné tj. Viacnásobná rozsiahla fľakatosť čalúnenia, rozliate nápoje, telesné tekutiny, škvrny spôsobené jedlom, kozmetickými prípravkami, zadratý pot, zvieracie chlpy, viditeľné zvýšené množstvo hliny, drobného a väčšieho kamenia, listov alebo nutnosť použitia ručného kartáčovania na odstránenie fľakov, škvŕn a špiny.

Vyzdvihnutie zvereného predmetu čistenia ktorý bol dodaný na adresu predávajúceho Pri Strelnici 3427/6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov po vyčistení a skončení služby je povinný zabezpečiť kupujúci bezodkladne v čase medzi 7:00 - 15:00 najviac však do dvoch kalendárnych dní od oznámenia tejto skutočnosti ( ďalej len "lehota na vyzdvihnutie" ). Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie sa účtuje uskaldnenie vo výške 8,4€ za každý začatý deň.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach Profitep. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára.

IV. Ceny

Všetky ceny sú orientačné nakoľko pri povahe služby sa presná a zmluvná cena nedá určiť bez predchádzajúcej obhliadky a kalkulácii. Na výslovné želanie zákazníka vypracujeme písomnú cenovú ponuku po obhliadke predmetu čistenia za poplatok 24 € plus dopravné náklady podľa cenníka. Na web stránke https://profitep.sk/tepovaniecenniksdph.php sú vždy aktuálne orientačné ceny. Ceny sú vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a doplatkov za znečistenie a zložitosť, ktoré sú vypočítané na základe reálneho stavu a zložitosti čisteného čalúnenia a povrchov.

V. Objednávanie

Predávajúci dodá službu, za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). 1. Na základe realizácii obhliadky pred objednaním termínu samotenej služby. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.
2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa telefonicky pri uzatváraní objednávky dozvedieť približnú cenu bez predchádzajúcej obhliadky, ktorá sa následne vykoná priamo u kupujúceho spotrebiteľa v dni a čase objednanej služby ešte pred jej vykonaním, kde sa určí presná cena za službu, táto obhliadka a cenová kalkulácia je bezplatná v prípade uskutočnenia a vykonania služby v prípade neuskutočnenia služby uhradí kupujúci spotrebiteľ iba náklady na obhliadku, cenovú kalkuláciu a dopravné podľa platného cenníka.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim.
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.
Predávajúci si môže uplatniť právo za vynaložené plnenie v prípade nákupu produktu “na objednávku / na mieru”, vtedy, ak kupujúci odstúpi od zmluvy /zruší zmluvu pred dodaním produktu predávajúcim. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

VII. Zodpovednosť za škodu a vady

Poskytovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú Objednávateľovi v prípade, že bola táto škoda spôsobená pri poskytovaní Služby, ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý, ďalej aj v prípade, že Poskytovateľ neposkytne Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo neposkytne Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, a to len do výšky ceny Služby v súvislosti s ktorou bola škoda spôsobená podľa Cenníka Poskytovateľa alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Objednávateľovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ak takto spôsobenú škodu spôsobil Poskytovateľ.

V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek záväzku Objednávateľa vyplývajúceho zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok vznikne Poskytovateľovi škoda, ktorú je Objednávateľ povinný v plnej výške nahradiť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu zisku, ani za iné ekonomické priame a/alebo nepriame alebo následné škody vzniknuté a súvisiace s poskytovaním Služby na základe Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Objednávateľa treťou stranou, ktoré boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Objednávateľovi.

Objednávateľ si je vedomý, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:
- chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Služby diagnostikované ako chybné;
- škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku nesplnenia ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Objednávateľa stanovenej Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami;
- škody, ktoré vznikli ako následok neodborného zaobchádzania Objednávateľa alebo iných osôb;
- škody spôsobené zanedbaním povinností prevencie zo strany Objednávateľa;
- v prípade nadmerného znečistenia alebo starých škvŕn nepreberáme zodpovednosť za ich odstránenie.

VIII. Reklamácia

Objednávateľ môže podať reklamáciu Poskytovateľovi na:
a) správnu výšku ceny za poskytnutú Službu, dohodnutú podľa Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa uvedeného na webovej stránke, v prípade, že sa Objednávateľ domnieva, že výška ceny za túto Službu bola účtovaná nesprávne;
b) kvalitu služby poskytovanú Poskytovateľom, ak sa Objednávateľ domnieva, že nebola poskytnutá v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa.

Reklamácia podľa bodu 8 písm. b) môže byť uplatnená v deň poskytnutia Služby. V tejto lehote je Objednávateľ povinný oznámiť reklamáciu osobne alebo telefonicky Poskytovateľovi alebo elektronicky na emailovú adresu info@profitep.sk. Reklamácie, ktoré budú doručené až po lehote, nebude Poskytovateľ akceptovať.
V reklamácii Objednávateľ jasne a zrozumiteľne popíše problém a dôvod reklamácie.

Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu a o výsledku prešetrenia reklamácie Objednávateľa písomne informovať najneskôr do 30 dní od jej obdržania.

Podanie reklamácie na preskúmanie správnosti výšky úhrady za poskytované Služby nemá pre Objednávateľa odkladný účinok na zaplatenie ceny Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou, Obchodnými podmienkami Poskytovateľa alebo Cenníkom Poskytovateľa. Objednávateľ musí uhradiť faktúru za reklamované obdobie v lehote jej splatnosti.

Poskytovateľ má právo neuznať nárok na reklamáciu, ak zníženie kvality poskytovanej Služby bolo zapríčinené porušením týchto Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo dôsledkom protiprávneho konania Objednávateľa alebo tretích osôb alebo v dôsledku vyššej moci alebo dôsledkom, ktoré Poskytovateľ nemohol ovplyvniť.

Ak bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, alebo sa Poskytovateľ dohodne s Objednávateľom na inom spôsobe odškodnenia.


IX. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
platba v hotovosti do 5.000 eur po poskytnutí služby na mieste,
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.


X. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Profitep nenesie zodpovednosť za oneskorené poskytnutie služby.

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Profitep a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia . Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Profitep pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.